Hlavné Menu

Kalendár vývozu odpadu 2014

Úradné hodiny

Po: 7,30 - 16,00 

Ut: 7,30 - 16,00

St: 7,30 - 16,00

Št: nestránkový deň

Pi: 7,30 - 16,00

 

od 12,00 - 13,00 obedňajšia prestávka

Žiadosť o súčinnosť - kataster Vranov n.T. PDF Tlačiť E-mail

 
Obec Žalobín

Vitajte na stránkach obce Žalobín. Naša obec patrí medzi stredne veľké obce v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji. Má 803 obyvateľov, z toho 303 Rómov. Od prvej písomnej zmienky o obci ubehlo už 560 rokov a za tento čas prešla naša obec mnohými zmenami. Aktuálne, ale aj historické informácie sa môžete dozvedieť na tejto stránke a spoznať krásu našej obce.

 
Starostka obce Mgr. Valéria Račková

 

Starostka obce Žalobín

Mgr. Valéria Račková

Kontakt: 0918 373 608

 

 

 

 

 

Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
§ 13 - Starosta obce


   Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.


   Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Starosta 

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

   Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

Mandát starostu zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i) smrťou,
j) zrušením obce.

 
Aktuálne online
Máme online 1 hosťa 
Počet návštev
Dnes3
Včera2
Za týždeň26
Za mesiac62
Spolu6833

Powered by Kubik-Rubik.de